SK EN

SYSMEX versus MEDSERVIS

 

Aj prostredníctvom našej web stránky by sme chceli informovať našich zákazníkov a verejnosť o dlhodobom spore medzi MEDSERVIS a Sysmex Slovakia, s.r.o., ktorá opakovane napádala registráciu zdravotníckych pomôcok in vitro, ktorých výrobcom je MEDSERVIS a snažila sa tak využívať štátne orgány a ich pôsobnosť ako prostriedok na zabezpečenie si prevahy v hospodárskej súťaži. Napriek rozsiahlym tvrdeniam a podaniam spoločnosti Sysmex Slovakia, s.r.o. napádajúcich registráciu našich výrobkov zo strany ŠÚKL, rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č.: S 06484-OP-2014 zo dňa 23.02.2015, bolo zamietnuté odvolanie spoločnosti Sysmex Slovakia, s.r.o. ako „opomenutého účastníka konania“ a potvrdené rozhodnutie ŠÚKL vydané dňa 2. 5. 2013 pod č. 3430/2012/600, ktorým boli v plnom rozsahu zaregistrované zdravotnícke pomôcky in vitro, ktorých výrobcom je MEDSERVIS.

 

Uvedeným rozhodnutím MZ SR už opakovane dalo za pravdu MEDSERVIS a právoplatne potvrdilo registráciu našich zdravotníckych pomôcok in vitro, pričom ako odvolací orgán a najvyšší orgán štátnej správy poukázalo MZ SR v odôvodnení rozhodnutia na skutočnosť, že „Odvolací správny orgán aj napriek rozsiahlym tvrdeniam o údajnej nebezpečnosti výrobkov účastníka konania nenašiel o týchto tvrdeniach zo strany opomenutého účastníka konania žiadny relevantný dôkaz“ a „navyše v celom spisovom materiáli sa nenachádza zmienka o aspoň jednom jedinom relevantnom nahlásení nehody, či poruchy zdravotníckej pomôcky účastníka konania. MZ SR tiež v odôvodnení uviedlo, že „zo všetkých vyjadrení opomenutého účastníka konania skôr odvolací správny orgán nadobudol dojem, že medzi účastníkom konania a opomenutým účastníkom konania existujú vzájomné spory, ktoré majú celkom iný charakter, ako ten, ktorý je daný správnym poriadkom a zákonom o liekoch v procese registrácie zdravotníckej pomôcky. Je nepochybné, že obe strany sú si navzájom konkurentmi na trhu so zdravotníckymi pomôckami a preto je na mieste zdôrazniť, že správny poriadok, zákon o liekoch ani iné k nemu vykonávacie predpisy resp. predpisy vzťahujúce sa k registrácii zdravotníckej pomôcky tu nie sú na to, aby riešili občianske či obchodnoprávne spory dvoch výrobcov — konkurentov na trhu“.

V prípade záujmu je MEDSERVIS pripravený poskytnúť k nahliadnutiu celý text rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR č.: S 06484-OP-2014 zo dňa 23.02.2015.

 

Späť na zoznam